Členstvo v odborných organizáciách

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve SR
Slovenský národný komitét IWA
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
Slovenská spoločnosť pre bezvýkopové technológie
individuálne členstvo v Slovenskej komore stavebných inžinierov
individuálne členstvo v Asociácii čistiarenských expertov SR – AČE SR