Oblasť čistenia odpadových vôd

Hydrocoop, spol. s r. o. dodáva inžinierske, projektové, konzultačné a prieskumné práce s možnosťou zabezpečenia dodávok investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb:

domové čistiarne odpadových vôd
čistiarne pre malé obce a osady
čistiarne odpadových vôd pre rekreačné zariadenia, kempy a tábory
mestské čistiarne odpadových vôd každého druhu
čistiarne odpadových vôd z priemyslu
čistiarne odpadových vôd z chovu hospodárskych zvierat
likvidácia kalov z ČOV
prevádzkové a manipulačné poriadky pre ČOV
vypracovanie dokum. jestvujúcich kanalizačných zariadení vrátane zamerania skutkového stavu
vypracovanie štúdií stokových sietí a čistenia odpadových vôd pre jednotlivé sídla alebo skupinové kanalizácie pre potreby dlhodobých výhľadov rozvoja sídiel alebo celých oblastí vrátane ekonomického hodnotenia