Projekty ČOV

Hydrocoop, spol. s r. o. Hydrocoop, spol. s r. o.

Referenčný súpis realizovaných dodávok projektov ČOV

Názov PD, stupeň a popis Objednávateľ Orientačný
investičný náklad
ČOV Nitra
Projektová dokumentácia pre realizáciu
mechanicko-biologická ČOV s elimináciou dusíka a fosforu, s regeneráciou vratného kalu a s anaeróbnou stabilizáciou kalu pre 115 000 EO
Západoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s. a Mesto Nitra
10 300 000,-
Kanalizácia a čistenie odpadových vôd mesta Martin a regiónu Dolný Turiec
PD pre stavebné povolenie a realizáciu
Intenzifikácia ČOV s cieľom eliminácie dusíka a fosforu
pre 44 650 EO
Severoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
1 177 720,-

ČOV Zvolen
PD pre realizáciu
Rekonštrukcia jestvuj. ČOV a výstavba novej časti s elimináciou dusíka a fosforu pre 80 500 EO
Doprastav, závod Zvolen
8 340 770,-

Povodie Váhu a Dunaja aglomerácia Galanta - odvedenie a čistenie odpadových vôd + zásobovanie pitnou vodou
ČOV Galanta

PD pre územné rozhodnutie
Intenzifikácia a rozšírenie ČOV s elimináciou dusíka a fosforu pre 45 000 EO
Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a. s.
8 298 480,-
Povodie Váhu a Dunaja aglomerácia Galanta - odvedenie a čistenie odpadových vôd + zásobovanie pitnou vodou
ČOV Kráľov Brod

PD pre územné rozhodnutie
ČOV s elimináciou dusíka s aeróbnou stabilizáciou kalu pre 1 200 EO
Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a. s.
497 900,-
Povodie Váhu a Dunaja aglomerácia Šamorín - odvedenie a zásobovanie pitnou vodou
ČOV Zlaté klasy -
intenzifikácia a rozšírenie ČOV s elimináciou dusíka a aeróbnou stabilizáciou kalu pre 5 500 EO
PD pre územné rozhodnutie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s.
265 550,-
Povodie Váhu a Dunaja aglomerácia Šamorín - odvedenie a zásobovanie pitnou vodou
ČOV Veľké Úľany
- rozšírenie ČOV s elimináciou dusíka a aeróbnou stabilizáciou kalu pre 5 200 EO
PD pre územné rozhodnutie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s.
282 150,-
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti Horného Liptova - Hybe, Východná, Važec
ČOV Východná Hybe - mechanicko-biologická ČOV s nitrifikáciou a denitrifikáciou s aeróbnou stabilizáciou kalu – zakrytá a s mechanickým odvodnením kalu pre 4 090 EO
PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Severoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s.
995 820,-
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti Horného Liptova - Hybe, Východná, Važec
ČOV Važec -
mechanicko-biologická ČOV s nitrifikáciou a denitrifikáciou s aeróbnou stabilizáciou kalu – zakrytá pre
2 400 EO
PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Severoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s.
730 270,-
SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Tepla, Liptovské Sliače
PD pre stavebné povolenie
ČOV - 8 130 EO
Severoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s.
1 504 400,-
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce
ČOV Kysucké Nové Mesto - intenzifikácia a rozšírenie ČOV s elimináciou dusíka a fosforu s anaeróbnou stabilizáciou kalu pre 44 000 EO
PD pre územné konanie a stavebné povolenie
Severoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s.
5 311 000,-
Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a regióne Horný Turiec
ČOV Turčianske Teplice - intenzifikácia jestv. ČOV s elimináciou dusíka a fosforu pre 15 800 EO
PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Turčianska vodárenská spoločnosť   a. s.
1 709 480,-
Malokarpatský región - odkanalizovanie
ČOV v Modre, Pezinku a Svätom Jure - rekonštrukcia pre hrubé predčistenie odpadových vôd pred prečerpaním do ÚČOV Vrakuňa a prebudovanie nádrží ako dažďové a havarijné nádrže
PD pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a
Realizáciu
Bratislavská vodárenská spoločnosť   a. s.
4 016 460,-
ČOV Veľký Meder - rekonštrukcia biologického stupňa
PD pre realizáciu (1997), prepracovaná 11/2005
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. 1 194 980,-
Aglomerácia Tlmače - odvedenie a čistenie odpadových vôd - Tekovský región II., sústava č.2
Tekovské Nemce/Čaradice
- nová ČOV mechanicko-biologická s elimináciou dusíka a aeróbnou stabilizáciou kalu pre 1 700 EO
PD pre stavebné povolenie
obec Tekovské Nemce
929 430,-
ČOV Hamuliakovo – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba nových objektov
PD pre územné rozhodnutie,  pre stavebné povolenie a realizáciu pre 31 000  EO
Bratislavská vodárenská spoločnosť   a. s.
6 000 000,-
ČOV Stupava – intenzifikácia
PD pre stavebné povolenie  pre 18 000 EO
Mesto Stupava 12 281 750,-
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce
ČOV Kysucké Nové Mesto
- intenzifikácia a rozšírenie ČOV s elimináciou dusíka a fosforu s anaeróbnou stabilizáciou kalu pre 44 000 EO
PD pre realizáciu
Severoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s.
5 400 000,-
Zásobovanie vodou, odvedenie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce
Mechanicko–biologická ČOV s elimináciou NaP, anaeróbne
kalové hospodárstvo, využitie bioplynu  pre 30 000 EO
PD pre stavebné povolenie
SeVaK a.s. Žilina 6 500 000,-
Odkanalizovanie obcí východnej časti Komárňanského regiónu, Stavba č.5 Moča – ČOV Moča pre 4 500 EO
PD pre stavebné povolenie
Obecný úrad Moča
1 100 000,-
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti Horného Liptova - Hybe, Východná, Važec
ČOV Hybe - mechanicko-biologická ČOV s nitrifikáciou a denitrifikáciou s aeróbnou stabilizáciou kalu – zakrytá a s mechanickým odvodnením kalu pre 4 090 EO
PD pre realizáciu
Severoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s. 1 100 000,-
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti Horného Liptova - Hybe, Východná, Važec
ČOV Važec - mechanicko-biologická ČOV s nitrifikáciou a denitrifikáciou s aeróbnou stabilizáciou kalu – zakrytá pre 2400 EO
PD pre realizáciu
Severoslovenská vodárenská spoločnosť   a. s. 800 000,-
ČOV Hlohovec – intenzifikáca
PD pre stavebné povolenie
Odstraňovanie dusíka
Úprava kalového hospodárstva
ČOV – 43 000 EO
Mesto Hlohovec 1 204 000,-
Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu - intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Bratislava – Vrakuňa
PD pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a realizáciu pre 633 000 EO
Bratislavská vodárenská spoločnosť   a. s. 24 195 000,-
ČOV Bratislava – Petržalka
PD pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a realizáciu pre 250 000 EO
Bratislavská vodárenská spoločnosť   a. s. 11 580 000,-
Hubová, Ľubochňa, Švošov – splašková kanalizácia a ČOV
SO 05 Spoločná ČOV Stankovany – Rojkov

PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre
5 000 EO                
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.
1 117 000,-
Slovenská Ľupča, kanalizácia a ČOV
PD pre stavebné povolenie a realizáciu
ČOV -  4 100 EO
ČOV -   100 EO
Obec Slovenská Ľupča 1 800 000,-
Gajary – rozšírenie ČOV
PD pre stavebné povolenie
Dobudovanie ČOV na kapacitu  13 000 EO
Združenie obcí Enviropark Pomoravie 1 789 000,-
Čierny Balog – kanalizácia a ČOV
Stavebný zámer, PD pre stavebné povolenie a realizáciu
ČOV -  5 200 EO
Obec Čierny Balog 2 200 000,-
Partizánska Ľupča – kanalizácia a ČOV
PD pre územné rozhodnutia a stavebné povolenie
ČOV – 1 700 EO
Obec Partizánska Ľupča 1 060 000,-
Odkanalizovanie obcí dolného Žitného ostrova
Prieskumy, Štúdia uskutočniteľnosti, PD pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, inžinierska činnosť
I. a II. etapa
ČOV Zemianska Olča  6 000 EO
ČOV Číčov  2 500 EO
ČOV Zlatná na Ostrove  4 100 EO
Združenie obcí v zastúpení obce Okoličná na Ostrove – I. etapa
KOMVAK a.s. Komárno – II. Etapa
    2 000 000,-
1 200 000,-
1 500 000,-
Kolárovo – čistenie odpadových vôd
PD pre územné rozhodnutie a  stavebné povolenie
ČOV - 13 750 EO
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, a.s. 7 851 804,-
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
ČOV -  2500 EO
Obec Častá 1 128 000,-