Druhy služieb

špecifikácia problematiky a námety riešenia
štúdie uskutočniteľnosti a technicko-ekonomické štúdie
modelovanie a hydrotechnické výpočty
prieskumné práce – zememeračský prieskum
prieskumné práce - geologický a hydrogeologický prieskum
prieskumné práce - geodetický elaborát
vplyv stavby na životné prostredie
majetkoprávne vysporiadanie
stavebný zámer
dokumentácia pre územné rozhodnutie
dokumentácia pre stavebné konanie
dokumentácia pre realizáciu stavby
dokumentácia skutočného realizovania stavby
žiadosti o príspevok z fondov EÚ
inžinierska činnosť pre zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia
tendrová dokumentácia
autorský dozor
stavebný dozor
prevádzkový poriadok
manipulačný poriadok
havarijný plán
projekty komplexných skúšok
zaškolenie obsluhy
uvádzanie do prevádzky
prevádzkovanie