Oblasť odpadového a energetického hospodárstva

Hydrocoop, spol. s r. o. dodáva inžinierske, projektové, konzultačné a prieskumné práce s možnosťou zabezpečenia dodávok investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb:

vyhľadávanie vhodných lokalít skládok komunálneho odpadu
návrhy skládok tuhých odpadov
získavanie tepla a energie z odpadových vôd, kalov a bioplynu
likvidácia tuhých odpadov
využívanie tepelnej energie skládok tuhých odpadov
vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov
návrhy kompostovania odpadov – kompostárne
návrh zberných dvorov odpadov